ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2558

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2558  โดยมี  รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบสมุดโน้ตปกผ้างานฝีมือของน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา )

ชมภาพทั้งหมด >>