ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโมเดลครอบครัวมีสุขต้นแบบ ครั้งที่ 2

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะนักวิจัย โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโมเดลครอบครัวมีสุขต้นแบบ ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Conference 1 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

ชมภาพทั้งหมด >>