ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference) ครั้งที่ 3/2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021) ในรูปแบบ Virtual Meeting ภายใต้หัวข้อ COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World และพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดการประชุมในปี 2565-2566 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

See more pictures >>