ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ครั้งที่ 3)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ครั้งที่ 3) “โครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยที่ประชุมมีความก้าวหน้าการ “ผลักดัน” ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” เป็นนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการแสดงความคิดเห็น เพื่อทบทวน ตัวชี้วัดสนับสนุนแผนงานการพัฒนามาตรฐานกลางการประเมินตนเองสนับสนุนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนามาตรฐานกลางการประเมินตนเอง ให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งในการสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” อย่างยั่งยืน โดยใช้เป็นนโยบายร่วมกันของ 5 แนวร่วมภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในการประเมินตนเองร่วมไปกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง พัฒนาแนวคิดและแนวทาง “ข้อเสนอมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็น นโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”