ประชุมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถาบันฯ จัดการประชุมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันฯ เพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมฯ มาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกแต่ละหลักสูตรจะเชิญผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็น key stakeholder และช่วงที่ 2 เชิญศิษย์เก่ามาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 322

ผู้ใช้บัณฑิต

1. นพ.ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)             

2. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ                                 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. รศ.ดร.กมลพร สอนศรี                      หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่า

1. ดร.นุชรี ศรีวิโรจน์                              นักวิจัยอิสระ 

2. อ.ดร.กภ.เบญจวรรณ อภินนท์กูล   อาจารย์ประจำคณะภายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์               อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล            นักวิชาการ  สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ห้อง 323

ผู้ใช้บัณฑิต

1. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี                  ที่ปรึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล        

2. คุณปัทมา อมรสิริสมบูรณ์                ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม

ศิษย์เก่า

1. น.ส.พรทิพย์ ช่วยเพล

2. นายภูเบศ วณิชชานนท์

3. นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 317          

1. รศ.ร.อ.หญิง ดร.วาสนา อิ่มเอม        ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

2. ดร.พัชรีวรรณ  เจนสาริกรณ์            สำนักอนามัยเจริญพันธุ์

 

ชมภาพทั้งหมด >>