ประชุมการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา

รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุมการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา และเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Educational Migration on Thailand ณ Al-Farabi Kazakh National University เมือง  Almaty สาธารณรัฐคาซัคสถาน