ประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เข้าร่วมประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกลับของผู้ที่ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Commuting between Bangkok Metropolitan and its vicinity) และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Urban growth and population living satisfaction survey in Bangkok: A multiple data collection technique and mixed methodology designed ณ University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา