ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (Technical consultation on the development and communication of a technical package to strengthen country health data systems) ณ สมาพันธรัฐสวิส