ประชุมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในการเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถาบันฯ และรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ