ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอภิปราย หัวข้อ “ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม” ในการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ร่วมกับ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ Mr.Nuno Cunha ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคุ้มครองทางสังคม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมี ดร.ศรันยุ หมั่นทรัพย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ดำเนินรายการ