ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2564

 Download
 
วัตถุประสงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร

 

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2564 (ปีที่ 30: มกราคม 2564)
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2564 (1 กรกฏาคม)
    ชาย หญิง รวม
1 จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 32,176 34,504 66,680
2 จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)      
  เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 18,809 20,205 39,014
  เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 13,367 14,299 27,666
3 จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)      
  กรุงเทพมหานคร 4,032 4,361 8,393
  ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 9,513 10,172 19,685
  ภาคเหนือ 5,303 5,732 17,035
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,819 9,485 18,304
  ภาคใต้ 4,509 4,754 9,263
4 จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)      
  ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 5,679 5,418 11,097
  ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 21,230 21,841 43,071
  ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 5,267 7,245 12,512
  ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,328 4,954 8,282
  ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 2,170 2,071 4,241
  ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) 6,550 6,269 12,819
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   16,337  
5 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ชาย 73.5 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) หญิง 80.5 ปี
6 อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี  ชาย 17.4 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) หญิง 23.2 ปี
7 อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี  ชาย 6.1 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) หญิง 8.4 ปี
8 อัตราชีพ      
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)     10.2
  อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)     8.3
  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)     0.2
  อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     6.3
  อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     10.6
9 อัตราเจริญพันธุ์รวม 
(จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)
  1.51  
10 อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)   73.0  
11 ประชากรแฝงกลางคืน (ร้อยละ)     10.2

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ
 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ
 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • รายงานการสำรวจประชากรแฝง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
คำอธิบายข้อมูล
 • ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปี คูณด้วย 100
 • อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
 • ประชากรแฝงกลางคืน : ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำในจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่อาศัยอยู่นั้น

 

–>