ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2562

 Download
 

วัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร
 

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2562 (ปีที่ 28: มกราคม 2562)
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2562 (1 กรกฏาคม)
   

ชาย

หญิง

รวม

1. จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 32,074 34,300 66,374
2. จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)      
  เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 17,918 19,203 37,121
  เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 14,156 15,097 29,253
3. จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)      
  กรุงเทพมหานคร 3,998 4,320 8,318
  ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 9,334 9,968 19,302
  ภาคเหนือ 5,367 5,771 11,138
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,912 9,544 18,456
  ภาคใต้ 4,463 4,697 9,160
4. จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)      
  ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 5,812 5,546 11,358
  ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 21,357 22,072 43,429
  ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 4,905 6,682 11,587
  ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,084 4,528 7,612
  ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 2,225 2,125 4,350
  ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) 6,722 6,444 13,166
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   16,686  
5. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 73.0 ปี
หญิง 80.1 ปี
6. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี 
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 17.1 ปี
หญิง 22.8 ปี
7. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี 
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 6.0 ปี
หญิง 8.3 ปี
8. อัตราชีพ      
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)     10.5
  อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)     8.1
  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)     0.2
  อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     9.3
  อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     11.0
9. อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)   1.54  
10. อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)   78.40  
11. ครัวเรือนผู้สูงอายุ (ร้อยละ)     40.6

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ

 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย  พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบายข้อมูล

 • ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปี คูณด้วย 100
 • อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
 • ครัวเรือนผู้สูงอายุ : ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน