ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2560

 Download
 

วัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร
 

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2560 (ปีที่ 26: มกราคม 2560)
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2560 (1 กรกฏาคม)
   

ชาย

หญิง

รวม

1. จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 32,390 33,671 66,061
2. จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)      
  เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 15,909 16,614 32,523
  เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 16,481 17,057 33,538
3. จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)      
  กรุงเทพมหานคร 3,988 4,228 8,216
  ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 9,252 9,648 18,900
  ภาคเหนือ 5,540 5,744 11,284
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,169 9,489 18,658
  ภาคใต้ 4,441 4,562 9,003
4. จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)      
  ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 5,966 5,610 11,576
  ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 21,313 21,859 43,172
  ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 5,111 6,202 11,313
  ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,350 4,229 7,579
  ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 2,276 2,152 4,428
  ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) 6,918 6,529 13,447
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   16,946  
5. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 72.0 ปี
หญิง 78.8 ปี
6. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 20.2 ปี
หญิง 23.5 ปี
7. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 16.5 ปี
หญิง 19.4 ปี
8. อัตราชีพ      
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)     10.8
  อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)     8.2
  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)     0.3
  อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     10.1
  อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     16.6
9. อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)     1.59
10. อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)     78.4
11. ประชากรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตนกำลังอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ)     25.5

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ

 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยคณะทำงานคาดประมาณประชากร คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบายข้อมูล

 • ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปี คูณด้วย 100
 • อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่