ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2559

 Download
 

วัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ

 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยคณะทำงานคาดประมาณประชากร คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การศึกษาและคาดประมาณการความต้องการที่อยู่อาศัยในประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การเคหะแห่งชาติ
 

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2559 (ปีที่ 25: มกราคม 2559)
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2559 (1 กรกฏาคม)
   

ชาย

หญิง

รวม

1. จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 31,728 33,595 65,323
2. จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)      
  เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 15,324 16,294 31,618
  เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 16,404 17,301 33,705
3. จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)      
  กรุงเทพมหานคร 3,893 4,205 8,098
  ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 8,993 9,557 18,550
  ภาคเหนือ 5,466 5,769 11,235
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,038 9,524 18,562
  ภาคใต้ 4,338 4,540 8,878
4. จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)      
  ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 5,950 5,691 11,641
  ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 20,955 21,944 42,899
  ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 4,823 5,960 10,783
  ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,151 4,053 7,204
  ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 2,275 2,175 4,450
  ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) 6,874 6,627 13,501
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   16,968  
5. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 71.8 ปี
หญิง 78.6 ปี
6. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 20.1 ปี
หญิง 23.4 ปี
7. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 16.4 ปี
หญิง 19.3 ปี
8. อัตราชีพ      
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)     11.9
  อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)     8.0
  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)     0.4
  อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     10.3
  อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     17.1
9. อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)     1.6
10. อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)     79.3
11. จำนวนครัวเรือน (หน่วยเป็นพัน)     22,065

คำอธิบายข้อมูล

 • ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปี คูณด้วย 100
 • อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
 • ครัวเรือน : ครัวเรือนส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยบุคคลเดียวหรือหลายคนอยู่รวมกันในที่อยู่อาศัยเดียวกันและ
  ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นร่วมกัน