ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557

 Download

ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2557 (1 กรกฎาคม)
วัตถุประสงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี
ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุด คาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ

 รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยคณะทำงานคาดประมาณประชากรสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.จำนวนประชากรทั้งประเทศ
64,871,000
 
2. จำนวนประชากรแยกตามเพศ
     ชาย
หญิง
31,542,000
33,329,000
 
3. จำนวนประชากรแยกตามเขตที่อยู่อาศัย
     เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภท)
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง)
30,325,000
34,546,000
 
4. จำนวนประชากรแยกตามภาค
     กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพ)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
7,980,000
18,142,000
11,313,000
18,666,000
8,770,000
 
5. จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ
    ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี)
ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี)
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)
ประชากรก่อนวัยเรียน (0 – 5 ปี)
ประชากรวัยเรียน (6 – 21 ปี)
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 – 49 ปี)
11,954,000
42,989,000
9,928,000
6,647,000
4,487,000
13,875,000
17,263,000
 
6. อัตราชีพ
     อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)
11.5
7.9
0.4
10.9
17.9
 
7. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
     ชาย
หญิง
71.3
78.2
 
8. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
     ชาย
หญิง
20.0
23.2
 
9. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
     ชาย
หญิง
16.4
19.2
 
10. อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)
1.6
 
11. อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)
79.6
 
12. ดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2557 
     ทั่วราชอาณาจักร
จังหวัดที่มีดัชนีต่ำสุด : นราธิวาส
จังหวัดที่มีดัชนีสูงสุด : ลำปาง
83
40
144
 

คำอธิบายข้อมูล

 อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้นคูณด้วย 1,000
 อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้นคูณด้วย 1,000
 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีคูณด้วย 100
 อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ขวบในรอบหนึ่งปี หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด
ในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในรอบหนึ่งปีหารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด
ในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุ
ของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
 ดัชนีการสูงวัย : อัตราส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน