ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันวิจัยประชากรจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เวลา 8.30-12.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศาสตราจารย์ ดร.พัชรี เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์สถาบัน ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่
 
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 21 คน จากประเทศไทยจำนวน 10 คน ประเทศเมียนมาร์จำนวน 4 คน ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 2 คน อัฟกานิสถานจำนวน 2 คน เกาหลีเหนือจำนวน 2 คน และอินเดียจำนวน 1 คน