ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>