ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 3 หลักสูตร  คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (ไทย), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธ์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>