ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการประจำหลักสูตรไทยและนานาชาติของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (ไทย), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธ์ (นานาชาติ), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสระบัว (109) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ดูภาพกิจกรรม >>