บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจคุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   พลตำรวจตรีณพล บุญประสิทธิ์  ผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจคุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วยเครื่องมือสำรวจความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสระบัว  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>