บรรยายพิเศษ

ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมสูงอายุ" ให้แก่ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา