บรรยายพิเศษ ณ University of Bonn ภายใต้โครงการ Erasmus

อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง 1) Presentation: An assessment of Thailand’s progress for achieving SDG targets on health and Nutrition 2) Policy benchmarking: a strategic tool to enhance Thai government’s accountability to nutrition and population health (in the Master course on Development Geography) 3) Excursion to the “Siebengebirge” with international students และ จัด Workshop เรื่อง  qualitative research methods for policy decision making นอกจากนี้ ได้ร่วมเดินทางไป "Siebengebirge" กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์