บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research design and sampling method”

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research design and sampling method” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของ Department of Sociology, University of Oklahoma สหรัฐอเมริกา