นิทรรศการให้ความรู้ด้านแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในงานรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน (World Day Against Child Labour) ปี พ.ศ.2558 จัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดเดียวกับแนวคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ "no to child labour…yes to quality education" เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในประเทศและเห็นความสำคัญร่วมกันและร่วมมือในการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย หรือการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย  ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร