นำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐเช็ก

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต เข้าร่วมการประชุม ICHD 2016: 18th International Conference on Happiness and Development และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง Marital Status and Happiness among Employed People in Thailand ณ สาธารณรัฐเช็ก