นำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

Dr. Alexander Trupp อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Thai Outbound Tourism to Europe”  ณ  Department of Geography and Regional Research, University of Vienna  สาธารณรัฐออสเตรีย