นำเสนอผลงานในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ศ. เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโส และ ดร.ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์ นักวิจัยหลังปริญญาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd Thailand National Research Universities Summit, 2014: Prelude to World Class University) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557  ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดย ศ. เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้านสังคม เรื่อง “ประเทศ ไทยจะเป็นสังคมสูงวัยที่มีพลัง?”  และ ดร.ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์ ได้ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย จำนวน 2 ชิ้นในส่วน Supra Cluster: Society 

  1. Varying depression and economic constraint among Thai elderly by Sureeporn Punpuing, Thanate Kitisriworaphan, Wannee Hutaphat and Wimontip Musikaphan
  2. Remittance received by elderly in skipped generation household: a study of Kanchanaburi Demographic Survillance System by Thanate Kitisriworaphan, Sureeporn Punpuing and Wimontip Musikaphan