นำเสนอผลการวิจัย โครงการ Implementing Mental Health and Psychosocial Support Services (MHPSS) for Children and Adolescents: Thailand

คณะผู้วิจัยโครงการ Implementing Mental Health and Psychosocial Support Services (MHPSS) for Children and Adolescents: Thailand โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการร่วมกับ Burnet Institute ประเทศออสเตรเลีย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การ Unicef จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบซูม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งสาธารณสุข ศึกษาธิการ ยุติธรรม สวัสดิการสังคม NGOs กลุ่มเยาวชน และนักวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล เป็นผู้นำเสนอ และมีบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมโครงการวิจัยนี้ได้แก่ อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล คุณกัญญาพัชร สุทธิเกษม คุณอุดมลักษณ์ ราชสมบัติ คุณนฤมล เจริญใจ คุณทิพวรรณ ศิริสัมพันธ์ และคุณประทีป นัยนา