นำเสนอผลการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย (COO Project)

โครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย (COO Project) นำทีมโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ที่ปรึกษาโครงการและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด หัวหน้าโครงการหลักฯ และ 7 โครงการย่อย ประกอบด้วย ผศ.ดร.วากาโกะ ทาเคดะ /ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ / อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์/ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ/ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา และคุณนงนุช จินดารัตนาภรณ์ นำเสนอผลงานวิจัยสุดท้ายในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาครั้งที่ 5/2563 โดยกรรมการประกอบด้วย ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร/ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม/ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์/ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ และมีคณะกรรมการประจำสำนัก 5 สสส. และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมรับฟังด้วย ประกอบด้วย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก /นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร/อาจารย์สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์/ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร/คุณวัลลภา แวนวิลเลียนวาร์ด/รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ รศ.ดร.อุษา บิกกิ้นส์ ณ ห้อง 501 สำนักงานกองทุนสนับสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)