นำเสนอผลการวิจัยประเด็น กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา น.ส.ชุติมา อยู่สมบูรณ์ และ น.ส.กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย และนำเสนอผลการวิจัยประเด็น กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่นและครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ