นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลของการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขถิตย์ พร้อมคณะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี เพื่อนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลของการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) และผู้ปกครองจากสถานสงเคราะห์ทั้ง 18 ทั่วประเทศ