นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ THAI-ACP ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP) และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และคณะวิจัย เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานและประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายในประเทศอาเซียน กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association) ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
พร้อมกันนี้มี นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะ และคุณคู่ฟ้า ศุขเกษม หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย