นำเสนอความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการ “การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”” ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมวิจัยและผู้ร่วมทำงาน 5 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ, นายอภิชาติ แสงสว่าง, นายอับดุล อุ่นอำไพ, นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสมปรารถนา นามขาน  เข้านำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และหารือด้านการจัดทำความร่วมมือ (MOU) กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมในความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่

ภาพกิจกรรม