นำนักศึกษาชาวกัมพูชา เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยสถาบันฯ นำนักศึกษาชาวกัมพูชา Ms. Chandavin Pauv หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราโชวาทและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ