นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำเสนอห้วข้อวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program – IHPP) ในโอกาสเข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในการนำเสนอห้วข้อวิทยานิพนธ์ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม >>