นักศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  โครงการวิจัย และนำเยี่ยมชมพิพิธสาระทางประชากรและสังคม แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มาศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ดูภาพกิจกรรม >>