ต้อนรับ Mr. Takehiro Iwaki

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ให้การต้อนรับ Mr. Takehiro Iwaki, IC Net Asia Co., Ltd กรุงเทพมหานคร และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 สถาบันฯ