ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury จาก King’s College London

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury PhD Lecturer in Global Mental Health จาก Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London ประเทศอังกฤษ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) และประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>