ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะแพทย์จาก National Population & Family Department Board (NPFDB) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เข้ารับฟังการบรรยายด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ