ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมต้อนรับ ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของสถาบันฯ ได้ร่วมแนะนำงานวิจัยในด้านต่างๆ  แนะนำโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงสู่สังคมและชุมชน  รวมถึงการแนะนำหลักสูตร 4 หลักสูตรของสถาบันฯ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ  ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันฯ