ต้อนรับ คณาจารย์ และนิสิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการเพื่อสังคม และผู้อำนวยการศูนย์ความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ต้อนรับ คณาจารย์ และนิสิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 35 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Happinometer และ รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ บรรยายเรื่อง Mental Happiness ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงาน ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>