ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. งานวิจัยและการเงิน โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย) และคณะ 2. งานบริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย โดย รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย) ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) และคณะ  3. งานทรัพยากรบุคคล และระบบ PA ออนไลน์ โดย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และคณะ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล