ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก University of Utah สหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ 1. Mr. Keith Grover, Senator, Utah State Senate 2.  Mr. Jason Perry, Director, Hinckley Institute of Politics และ Vice President for Government Relations, University of Utah และ 3. Ms. Jean Oh, Managing Director, Global Internships, Hinckley Institute, University of Utah สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาเยือนสถาบันฯ เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>