ต้อนรับผู้บริหารจาก Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ Abdillah  Ahsan MSE.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอบรม จาก Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตทางด้านงานวิจัย การเรียน การสอน และการอบรม ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>