ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันวิจัยโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวณิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับทีมบุคลากรจากสถาบันวิจัยโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบใบลาออนไลน์ของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ