ต้อนรับที่ปรึกษาจาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ “การคาดประมาณผลกระทบทางสุขภาพจากมาตรการขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในประเทศไทย” และคณะ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Lennert Veerman และ Dr. Leopold Aminde จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ในโอกาสเข้าพบ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Health In All Policies: Valuing the health benefits of active transport และ Modelling the health and cost impacts of excess dietary sodium intake in selected low- and middle-income countries ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร วันที่ 24 สิงหาคม 2565 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น ภายใต้โครงการดังกล่าว วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ