ต้อนรับตัวแทน Prof. Dr. Peter Donaldson

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับผู้แทน Prof. Dr. Peter Donaldson อดีตประธานสภาประชากร และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในอากาสครบรอบ 50 ปี ณ ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล