ต้อนรับตัวแทนจาก The Rockefeller Foundation

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ให้การต้อนรับ คุณบุษบา เดชะคุปต์ (Director, Operations & Grants Management, Asia Operations, The Rockefeller Foundation) มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในอากาสครบรอบ 50 ปี ณ ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล