ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 ท่าน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย โดยมีการบรรยายเรื่อง ภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯ การยกระดับวารสาร JPSS สู่ฐาน SCOPUS, การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SCOPUS" และ ประเด็นการวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล