ต้อนรับคณาจารย์จาก Islamic University of Sunan Ampel Surabaya

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Islamic University of Sunan Ampel Surabaya (the UIN Sunan Ampel) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคคลากร รวมถึง ความร่วมมือด้านการวิจัยและวารสารวิชาการ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ